Khuy?n m?i

M?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM

  • Giá sản phẩm Liên Hệ

Liên hệ mua hàng:
0988 494 082
0933 34 88 11
0123 456 1021

Thông tin chi tiết

M?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM l?a ch?nho?n h?o cho gia ??nh b?n.

M?a h?, nh?ng c?c sinh t? n??c ?p nguy?n ch?t lu?n ?em l?i m?t s? h?p d?n kh?ng th? c??ng l?i.N?u nh?ng chi?c m?y ?p quay tay th? c?ng ?em l?i s? ?am m? , nh?ng chi?c m?y c?ng su?t cao m?nh m? nhanh ch?ng c? nh?ng c?c n??c ?p.Nh?ng h?m nay ch?ng ta s? c? m?t s?n ph?m m?i ? M?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM?.

??y l? m?t trong nh?ng s?n ph?m m?i ??i v?i ph?n kh?c kh?ch h?ng t?m trung.N?n b?n y?n t?m vi?c s? h?u chi?c m?y n?y ??i v?i b?n s? kh?ng kh? kh?n m?t ch?t n?o.V?i ch?t l??ng v? gi? c? h?p t?i ti?n ch?ng t?i tin r?ng ??y s? l? m?t s?n ph?m ?em l?i s? h?i l?ng cho b?n.

M?a h? n?ng b?c r kh?ch iuuu mua m?y v? ?p hoa qu? cho g? u?ng v?a ??m b?o s?c kho? l?i ti?t ki?m ? ????

??- M?y ?p #CH?M s? lo?i b? ???c t?nh tr?ng t?ch n??c sau khi ?p, kh?ng nh? m?y ?p th?ng th??ng. Gi? ???c 90% c?c vitamin v? ch?t dinh d??ng cho th?c ph?m.
??- C? 2 khay ?p: 1 khay ??ng n??c v? 1 khay ??ng b? sau ?p, v? v?y r?t d? ch?i r?a.
??- Thi?t k? m?y nh? g?n, ph? h?p cho g?c b?p xinh x?n c?a b?n.
??- T?c ?? th?p t? 40 – 80 v?ng/ph?t, ?p hi?u qu? h?u h?t c?c lo?i rau, c?, qu?, ch? k?m m?y c?a ??c.
??- L??ng n??c ?p ???c nhi?u h?n 1,5 l?n so v?i c?c m?y ?p th?ng th??ng.
??- C?ng ngh? ?p tr?c v?t gi? ???c 90% vitamin, ch?t d?nh d??ng trong th?c ph?m.
??- ?? ?n th?p ch? kho?ng 45dB, gi?p b?n ?p ???c m?i l?c, m?i n?i
??- L?p ??t d? d?ng, v? sinh ??n gi?n v? m?y kh?ng c? qu? nhi?u chi ti?t.
??- Ho?t ??ng li?n t?c ?p ???c h?ng ch?c l?t m?t l?c.
May-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-5 copy

Th?ng Tin S?n Ph?m M?y ?pTr?i C?y T?c ?? Ch?m SAVTM:

? T?n s?n ph?m:M?y ?pTr?i C?y T?c ?? Ch?m SAVTM
? Model:JE-007
? Ngu?n ?i?n: 220 ? 240V, 50Hz, C?ng Su?t: 150W.
? Tr?ng l??ng tr?n b?: 3.05 Kg.
? K?ch th??c v? h?p: 18x30x40 cm
? Xu?t s?: ??i Loan
? B?nh ch?a dung t?ch: 1l?t.
?B?o h?nh: 12 th?ng ch?nh h?ng.
May-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-4 (1) copy
1488687004_tb2o0skxeraqebjszfrxxbsvfxa_2851513903 copyMay-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-6 copy

?i?m n?i b?t v? nguy?n l? ho?t ??ng m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM

Tr??c ti?n ch?ng ta s? t?m hi?u nh?ng ?i?m ??c bi?t c?a chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM .??y l? s?n ph?m thu?c d?ng h?ng Trung Qu?c n?i ??a, ???c s?n xu?t t?i th??ng h?i.C? l? khi nghe ??n h?ng Trung Qu?c c? l? r?t nhi?u b?n ??nh gi? s?n ph?m n?y . Nh?ng kh?ng ri?ng ?? Trung Qu?c n?i ??a l?i mang ??ng c?p ho?n to?n kh?c, ???c s?n xu?t ?? th??ng m?i h?a trong th? tr??ng n?i ??a Trung Qu?c n?n ch?t l??ng c?a h?ng n?i ??a c? th? t??ng ???ng v?i c?c s?n ph?m c?a M? , Nh?t.

C? ch? ho?t ??ng kh? ??c bi?t v?i nh?ng chi?c m?y ?p t?c ?? cao.N?u nh? nh?ng chi?c m?y ?p t?c ?? cao c? s? v?ng quay t? 1000 ? 1200 v?ng/ph?t, c? nhi?t c? th? l?n h?n 1800v?ng.Nh?ng chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM l?i c? m?t t?c ?? ch?c ch?n c?c b?n kh?ng ngh? t?i, 85 v?ng/ph?t

.Nh?ng chi?c m?y xay tr??c ??y s? d?ng l?c ly t?m ?? t?ch n??c sau khi ?? xay n?t c?c lo?i qu?. ?i?u n?y l?m cho m?t ph?n ch?t dinh d??ng c?ng nh? m?i v? c?a n??c ?p s? c? m?t ch?t thay ??i, c?c ch?t s? ho?c m?t ph?n d??ng ch?t s? b? m?t ?i.Nh?ng chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m l?i g?n nh? l?m ?i?u ng??c l?i .

V?i c?ng ngh? Low Speed Technology System, c?c l??i dao s?c sau khi ?? c?t c?c ph?n rau c? qu? nh? m?n s? ???c ??a xu?ng ph?n c?i b?n d??i, t?i ??y s? ???c nghi?n n?t ch?m nh? vi?c b?n s? d?ng c?c chi?c c?i xay ?? truy?n th?ng.Vi?c n?y s? gi?p n??c ?p c?a b?n ??t ch?t l??ng t?t h?n, c?c ph?n nh? c?a qu? ???c l?u gi?.Ph?n ch?t s? kh?ng b? m?t ?i, c?ng nh? d??ng ch?t trong n??c ?p ???c b?o ??m.

May-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-11 copy

Ph?n b? sau khi ???c ?p xong r?t kh?,kh?ng ??t nh? c?c lo?i m?y ?p nhanh th?ng th??ng kh?c.C?i ?p ???c thi?t k? ?a ch?c n?ng, b?n c? th? xay ???c nhi?u lo?i hoa qu? kh?c nhau.v?i c?c m?n nh? s?a ng?, n??c ??u n?nh th? ??y c?ng l? m?t l?a ch?n chu?n x?c.

may-ep-trai-cay-toc-do-cham-savtm-je220-1m4G3-y6obMG copy

  • Chi?c m?y ???c thi?t k? an to?n tuy?t ??i v?i ng??i s? d?ng.S? d?ng nh?a PC kh?ng ch?a BPA g?y ??c h?i cho ng??i s? d?ng, ??m b?o ch?t l??ng n??c hoa qu? sau khi ch? bi?n. C?ng su?t 150w kh? th?p n?u so v?i c?c s?n ph?m c?ng d?ng ho?c c?c ?? d?ng nh? b?p n?n b?n ti?t ki?m ?i?n n?ng.
  • Ti?ng ?n c?a chi?c m?y n?y d??i 45DB, n?n b?n kh?ng c?n lo l?ng v? ti?ng ?n khi s? d?ng s?n ph?m.
  • Ngo?i ra b?n c? th? d? d?ng th?o l?p ph?n c?i xay v? th?o r?i t?ng b? ph?n ?? ?em ?i r?a.Vi?c n?y gi?p b?n ti?t ki?m ???c nhi?u th?i gian v? c?ng s?c, c?ch v? sinh nh? v?y gi?p l?m s?ch d? d?ng.
  • ??y l? m?t chi?c m?y ?p tr?i c?y tuy?t v?i ??i v?i nh?ng ng??i ?ang c? nhu c?u ?n ki?ng,c?c b? n?i ch? ho?c c?c qu?n c? ph?, qu?n n??c v?o m?a h?. V?i chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM b?n ?? c? th? l?m nh?ng c?c n??c ?p t??i ngon ngay h?m nay t?i gia ??nh m?nh.
  • Tuy ???c ???c g?i l? m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m, nh?ng t?c ?? ?p c?a chi?c m?y n?y l?i khi?n b?n ngh? ng??c l?i, ch? m?t kho?ng 40s b?n s? c? ngay m?t c?c n??c ?p th?t tuy?t v?i.

V?i chi?c m?y ?p hoa qu? tuy?t v?i n?y, b?n ?? c? th? t? tay l?m cho m?nh v? gia ??nh nh?ng c?c n??c ?p v? c?ng t??i ngon, ??m b?o ch?t dinh d??ng m? v?n gi? nguy?n ???c m?i v?.

May-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-7 copyMay-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-10 copy

 

 

C?n m?t ?i?m n?a m? t?i ch?a nh?c t?i, v?i nh?ng chi?c m?y xay ?p kh?c c?ng ch?c n?ng c?a c?c n??c ??c, M?, Nh?t, H?n b?n ph?i chi tr? t? 5.000.000? tr? l?n ?? c? th? s? h?u. Nh?ng v?i chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM b?n ch? c?n chi tr? cho m?nh m?t con s? ??ng ng?c nhi?n 1.299.000?. qu? r? ph?i kh?ng n?o.


May-ep-trai-cay-toc-do-cham-SAVTM-12 copy

B?n c?n ch?n ch? g? n?a,h?y nhanh tay chu?n b? cho m?nh nh?ng lo?i hoa qu? t??i ngon nh?t v? t?t nhi?n m?t chi?c m?y ?p tr?i c?y t?c ?? ch?m SAVTM s? gi?p b?n ?i?u ??. N?u b?n ? xa ho?c mu?n ??t h?ng, h?y ??t li?n h? ngay v?i s? hotline:0933.34.88.11? 0123456.1021

Ch? ?? B?o H?nh Khi Mua M?y ?p Tr?i C?y T?c ?? Ch?m SAVTM :

? S?n ph?m c? xu?t x? r? r?ng, s?n xu?tch?nh h?ng.

? Cam k?t b?o h?nh 12th?ng (Ch? ch?ng t?i m?i b?o h?nh l?u ??n v?y).

? L?i 1 ??i 1 m?i trong 7ng?y Ho?n ti?n ngay 100% (v?i l?i do nh? s?n xu?t).

? Th? h?ng t?i c?a h?ng? Kh?ng mua tr? l?i kh?ng m?t ph?.

? T?t c? c?c ch?nh s?ch tr?n ??u ???c b?o h?nh b?ng Phi?u B?o H?nh v? ghi ??y ?? n?i dung ???c b?o h?nh n?n kh?ch h?ng mua t?i OneMarty?n t?m nh?.

Sản Phẩm Liên Quan