HTVT

M?y l?m t?i ?en Naweisi 2018

  • Giá sản phẩm Liên Hệ

Liên hệ mua hàng:
0988 494 082
0933 34 88 11
0123 456 1021

Thông tin chi tiết

M?y l?m t?i ?en gia ??nh NaweisiH?ngH?ng K?nghi?n ??i nh?t 2018

C?ng su?t 1,5- 2kg t?i m?i l?n

M?y l?m t?i ?en Cao C?p ra m?t 2018:

?u ?i?m:

==>> Khay4 t?ng th?o r?i d? d?ng x?p t?i v? c? 2 ch? ?? l?m t?i m?y t? ??ng l?m- T? ??ng s?y t?i ( T?i c? ??n 15 ng?y- T?i nhi?u nh?nh 12 ng?y)

Mua h?ng ch?nh h?ng g?i ngay: 0988.494.082- 0933.34.88.11

(Ch? ? kh?ng p s?mua ph?i h?ngnh?i-h?ng k?m ch?t l??ng v? kh?ng ???c b?o h?nh)

T?ng ??i l? ph?n ph?i ??c quy?n m?y l?m t?i ?en Naweisi- H?ng K?ng

Gi?m gi?trongng?y h?m naymua ngay:

in-catalogue-bang-bao-gia

Khuy?n m?i ??c bi?t gi? ch?: 1.650.000? Gi? c? 2.250.000?

Khi mua h?ng b?n l?n ch? ? ph?i bi?t ??a ch? n?i b?n h?ng, trang web, phi?u b?o h?nh ??y ??. )

??a ch?:S? 7- Ngh?ch 52- Ng? 420- Kim Giang- Ho?ng Mai- H? N?i

(G?n B?nh vi?n Y h?c C? Truy?n Qu?n ??i)

1 - AGio Vang

C? nh?n t? v?n vi?n h? ch? c?ch l?m t?i t?n t?nh t? l?c mua m?y ??n l?c l?m t?i ?en th?nh c?ng!

C? b?o tr?, s?a ch?a saukhi h?t b?o h?nh.

???????????????-

cd-tn

H?ng ch?nh h?ng ph?n ph?i ??c quy?n t?i Vi?t Nam-Design H?ng K?ng

may-lam-toi-den-naweisi-nws-s002 (9) copy

M?y l?m t?i ?en Naweisi 2018

 

2458-5af720d83680b

 

may-lam-toi-den-naweisi-nws-s002 (10)

may-lam-toi-den (1)

Th?ng s? k? thu?t

Model:NWS S002

Thu?c d?ng: n?i l?m t?i ?en gia ??nh

T?nh n?ng: L?m ???c ?en 1 nh?nh (t?i c? ??n), v? t?i nhi?u nh?nh

C? t?nh n?ng nh? th?i gian n?u c? s? c? m?t ?i?n ??t ng?t.

C?ng ngh? l?n men t? Nh?t B?n, gia c?ng H?ng K?ng

?i?n n?ng s? d?ng: AC 220-240V, t?n s? 50/60HZ

C?ng su?t ti?u th?: 90W.

Th? t?ch b?n trong: 5L

M?u s?c: Gold

Tr?ng l??ng nguy?n th?ng: 3,5kg

Tr?ng l??ng n?i: 3kg

K?ch th??c th?ng: 300x300x318mm (LxWxH)

K?ch th??c n?i: 260×160 mm

K?ch th??c xoong n?i: 240×140 mm

Ch?t li?u m?m gia nhi?t: h?p kim gang

Th?i gian ho?n th?nh 1 l?n l?n men t?i ?en th?nh c?ng l?: 289 gi? (t??ng ???ng 12 ng?y) ??i v?i t?i nhi?u nh?nh.

Th?i gian ho?n th?nh 1 l?n l?n men t?i ?en th?nh c?ng l?: 360 gi? (t??ng ???ng 15 ng?y) ??i v?i t?i c? ??n (t?i ??n).

Kh?i l??ng t?i tr?ng l?n men 1 l?n: T?i ?a 2kg, trung b?nh t? 1.3kg t?i 1.7kg

M?y l?m t?i ?en Neweisi 2018

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nNeweisi 2018

Thi?t k? 2 ch? ?? l?n men ri?ng bi?t, s? d?ng ch? c?n ?n n?t ch? ?? ?? l? xong

– C?ng ngh? l?n men t?i ?en c?a n?i n?y ho?n to?n t? ??ng gi?p b?n y?n t?m v? th?nh th?i trong th?i gian l?m t?i ?en, kh?ng c?n quan t?m hay lo l?ng n?i v? qu? tr?nh l?m t?i ?en.

– Thi?t k? tinh t?, ?p d?ng nh?ng k? thu?t hi?n ??i nh?t ch? c?n b? th?c ph?m h?nh, t?i v?o n?i v? nh?n n?t ?i?u ch?nh, sau ?? qu? tr?nh l?m t?i ?en s? di?n ra t? ??ng ch? trong v?ng 12 ng?y ho?c 15 ng?y.

– M?u s?c v? ki?u d?ng sang tr?ng hi?n ??i, m?u Gold k?t h?p vi?n tr?ng gi?p cho s?n ph?m n?i b?t trong m?i kh?ng gian d?t thi?t b?. S? d?ng c?ng ngh? s?n t?nh ?i?n gi?p cho tu?i th? cao h?n v? b?ng h?n.

– S? d?ng ph??ng ph?p n?y ta c? th? ti?t ki?m ?i?n n?ng g?p 5 l?n so v?i ph??ng ph?p l?m men th? c?ng. V? t? l? l?n men th?nh c?ng ??t t?i 99.99%, trong khi l?m ph??ng ph?p th? c?ng ch? ??t 50% t?i 70% t?i th?nh ph?m ??t y?u c?u.

may-lam-toi-den (4)may-lam-toi-den-naweisi-nws-s002 (15) copy

may-lam-toi-den (2)

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nNeweisi

– M?y l?m t?i ?en c? kh? n?ng l?u tr? ch??ng tr?nh n?u ti?n l?i khi b? m?t ?i?n n?n ch?ng ta ??ng lo l?ng, l?c c? ?i?n tr? l?i, m?y s? ho?t ??ng ti?p t?c m? kh?ng ?nh h??ng t?i ch?t l??ng l?m t?i l?m ra.

– Ch?c n?ng ??c bi?t nh?t c?a m?y, m?y l?m t?i ?en k?t h?p gi?a 2 ph??ng ph?p l?m t?i tr?ng v? t?i c? ??n v?i 2 c?ng c? b?n ph?m v? th?i gian kh?c nhau:

+ L?m t?i tr?ng: Ch?ng ta ch? c?n x?p t?i v?o n?i v? nh?n c?ng t?c m?u xanh l? ch? v?i 12 ng?y sau b?n c? m? ra s? d?ng r?t th?m ngon, b? d??ng, th?i gian l?m t?i th??ng l? 289 gi? l? c? k?t qu? t?i ?en.

+ L?m t?i c? ??n: Ph??ng ph?p l?m t?i c? ??n (t?i m?t t?p) kh?ng kh?c g? so v?i t?i th?ng th??ng ch? c?n x?p t?i v?o n?i v? nh?n c?ng t?c m?u xanh d??ng, th?i gian ? l?u h?n l?n ??n 15 ng?y, t?nh th?i gian 360 gi? l? xong.

 

H??ng d?n s? d?ng M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n Neweisi 2018

Kh?ng s? d?ng s?n ph?m v?o m?c ??ch kh?c ngo?i l?n men t?i ?en

S?n ph?m s? d?ng ngu?n ?i?n 220V/50Hz

?? xa t?m tay c?a tr? em

Kh?ng s? d?ng khi d?y b? h?ng, m?y c? v?n ?? ho?c ? c?m ?i?n ch?t l??ng k?m

S? d?ng s?n ph?m ? n?i cao r?o, tho?ng m?t, kh?ng s? d?ng ngo?i tr?i

Kh?ng ?? d?y ?i?n ti?p x?c v?i c?c m?t n?ng c?a m?y l?m t?i

N?n c?m m?y v?o ? c?m ri?ng bi?t v? kh?ng s? d?ng chung v?i c?c thi?t b? kh?c

Lau kh? ru?t n?i tr??c khi ??a v?o s? d?ng


may-lam-toi-den-naweisi-nws-s002 (13)

L?ng n?i c?a m?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nNeweisi 2018 ???c tr?ng men ch?ng d?nh.

Ch? ? khi m? n?p n?i v? c? h?i n?ng, kh?ng c?n th?n s? b? b?ng

D?ng s?n ph?m tr?n m?t ph?ng, kh? v? ch?u ???c nhi?t

Ch?n t?i t??i m?t nh?nh, ngon, kh?ng n?m m?c, m?c m?m v? cho v?o khay nh?m

??t khay nh?m v?o trong m?y v? ??y n?p l?i

?n n?t ON/OFF cho ??n khi m?n h?nh hi?n th? th?nh (- ? -)

?n n?t ON/OFF l?n n?a ?? x?c nh?n qu? tr?nh l?n men. M?n h?nh s? t? ??ng hi?n th? 288 gi? v? nhi?t ?? 80 ?? c

T?t c? qu? tr?nh l?n men k?o d?i 288 gi?. Sau khi ho?n t?t qu? tr?nh n?y m?y s? t? ??ng t?t

Khi m?y ?? t?t, m? n?p, ch? ngu?i v? ki?m tra xem qu? tr?nh l?m t?i ?? th?nh c?ng hay ch?a

 

 

Sản Phẩm Liên Quan