Khuy?n m?i

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n BeryLpop 2018

  • Giá sản phẩm Liên Hệ

Liên hệ mua hàng:
0988 494 082
0933 34 88 11
0123 456 1021

Thông tin chi tiết

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop A102hi?n ??i nh?t 2018

C?ng su?t 1,5- 2kg t?i m?i l?n

M?y l?m t?i ?en Cao C?p ra m?t 2018:

?u ?i?m:

==>> Khay 3 t?ng th?o r?i d? d?ng x?p t?i v? c? 2 ch? ?? l?m t?i m?y t? ??ng

( T?i c? ??n 15 ng?y- T?i nhi?u nh?nh 12 ng?y)

??t h?ng: 0988.494.082 Ho?c: 0123456.1021

T?ng ??i l? t?i?en B?n bu?n- b?nl? to?n qu?c !!!

Gi?m gi?trongng?y h?m naymua ngay:

in-catalogue-bang-bao-gia

Khuy?n m?i ??c bi?t gi? ch?: 1.400.000? Gi? c? 2.250.000?

Zeichen_101

(Khi mua h?ng b?n l?n ch? ? ph?i bi?t ??a ch? n?i b?n h?ng, trang web, phi?u b?o h?nh ??y ??. )

??a ch?:S? 7- Ngh?ch 52- Ng? 420- Kim Giang- Ho?ng Mai- H? N?i

1 - AGio Vang

C? nh?n t? v?n vi?n h? ch? c?ch l?m t?i t?n t?nh t? l?c mua m?y ??n l?c l?m t?i ?en th?nh c?ng!

C? b?o tr?, s?a ch?a saukhi h?t b?o h?nh.

???????????????-

cd-tn

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop A102hi?n ??i nh?t 2018

khay th?o r?i khi x?p t?i nh? h?nh r??i:

uytt copy

gn copy

27459086_637918576599445_4117902838499603932_n copy

Th?ng s? k? thu?t

Model:A102

Thu?c d?ng: n?i l?m t?i ?en gia ??nh

T?nh n?ng: L?m ???c ?en 1 nh?nh (t?i c? ??n), v? t?i nhi?u nh?nh

C? t?nh n?ng nh? th?i gian n?u c? s? c? m?t ?i?n ??t ng?t.

C?ng ngh? l?n men t? Nh?t B?n, gia c?ng H?ng Kong

?i?n n?ng s? d?ng: AC 220-240V, t?n s? 50/60HZ

C?ng su?t ti?u th?: 90W.

Th? t?ch b?n trong: 5L

M?u s?c: Gold

Tr?ng l??ng nguy?n th?ng: 3,5kg

Tr?ng l??ng n?i: 3kg

K?ch th??c th?ng: 300x300x318mm (LxWxH)

K?ch th??c n?i: 260?160 mm

K?ch th??c xoong n?i: 240?140 mm

Ch?t li?u m?m gia nhi?t: h?p kim gang

Th?i gian ho?n th?nh 1 l?n l?n men t?i ?en th?nh c?ng l?: 289 gi? (t??ng ???ng 12 ng?y) ??i v?i t?i nhi?u nh?nh.

Th?i gian ho?n th?nh 1 l?n l?n men t?i ?en th?nh c?ng l?: 360 gi? (t??ng ???ng 15 ng?y) ??i v?i t?i c? ??n (t?i ??n).

Kh?i l??ng t?i tr?ng l?n men 1 l?n: T?i ?a 2kg, trung b?nh t? 1.3kg t?i 1.5kg

M?y l?m t?i ?en Berylpop A102

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n BeryLpopA102Thi?t k? 2 ch? ?? l?n men ri?ng bi?t, s? d?ng ch? c?n ?n n?t ch? ?? ?? l? xong

? C?ng ngh? l?n men t?i ?en c?a n?i n?y ho?n to?n t? ??ng gi?p b?n y?n t?m v? th?nh th?i trong th?i gian l?m t?i ?en, kh?ng c?n quan t?m hay lo l?ng n?i v? qu? tr?nh l?m t?i ?en.

? Thi?t k? tinh t?, ?p d?ng nh?ng k? thu?t hi?n ??i nh?t ch? c?n b? th?c ph?m h?nh, t?i v?o n?i v? nh?n n?t ?i?u ch?nh, sau ?? qu? tr?nh l?m t?i ?en s? di?n ra t? ??ng ch? trong v?ng 12 ng?y ho?c 15 ng?y.

? M?u s?c v? ki?u d?ng sang tr?ng hi?n ??i, m?u Gold k?t h?p vi?n tr?ng gi?p cho s?n ph?m n?i b?t trong m?i kh?ng gian d?t thi?t b?. S? d?ng c?ng ngh? s?n t?nh ?i?n gi?p cho tu?i th? cao h?n v? b?ng h?n.

? S? d?ng ph??ng ph?p n?y ta c? th? ti?t ki?m ?i?n n?ng g?p 5 l?n so v?i ph??ng ph?p l?m men th? c?ng. V? t? l? l?n men th?nh c?ng ??t t?i 99.99%, trong khi l?m ph??ng ph?p th? c?ng ch? ??t 50% t?i 70% t?i th?nh ph?m ??t y?u c?u.

27332458_637917416599561_3433371258497092795_n copy27459378_637919136599389_5181304768001298121_n copy

gdsgds copy

C?ch ph? ki?n c?a m?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n BeryLpopA102

? M?y l?m t?i ?en c? kh? n?ng l?u tr? ch??ng tr?nh n?u ti?n l?i khi b? m?t ?i?n n?n ch?ng ta ??ng lo l?ng, l?c c? ?i?n tr? l?i, m?y s? ho?t ??ng ti?p t?c m? kh?ng ?nh h??ng t?i ch?t l??ng l?m t?i l?m ra.

? Ch?c n?ng ??c bi?t nh?t c?a m?y, m?y l?m t?i ?en k?t h?p gi?a 2 ph??ng ph?p l?m t?i tr?ng v? t?i c? ??n v?i 2 c?ng c? b?n ph?m v? th?i gian kh?c nhau:

+ L?m t?i tr?ng: Ch?ng ta ch? c?n x?p t?i v?o n?i v? nh?n c?ng t?c m?u xanh l? ch? v?i 12 ng?y sau b?n c? m? ra s? d?ng r?t th?m ngon, b? d??ng, th?i gian l?m t?i th??ng l? 289 gi? l? c? k?t qu? t?i ?en.

+ L?m t?i c? ??n: Ph??ng ph?p l?m t?i c? ??n (t?i m?t t?p) kh?ng kh?c g? so v?i t?i th?ng th??ng ch? c?n x?p t?i v?o n?i v? nh?n c?ng t?c m?u xanh d??ng, th?i gian ? l?u h?n l?n ??n 15 ng?y, t?nh th?i gian 360 gi? l? xong.

27545380_637917469932889_7155449549673863233_n copy

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n BeryLpop A102 v?i 3 m?m ch?a t?i c?c ti?n l?i.

H??ng d?n s? d?ng M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop A102

Kh?ng s? d?ng s?n ph?m v?o m?c ??ch kh?c ngo?i l?n men t?i ?en

S?n ph?m s? d?ng ngu?n ?i?n 220V/50Hz

?? xa t?m tay c?a tr? em

Kh?ng s? d?ng khi d?y b? h?ng, m?y c? v?n ?? ho?c ? c?m ?i?n ch?t l??ng k?m

S? d?ng s?n ph?m ? n?i cao r?o, tho?ng m?t, kh?ng s? d?ng ngo?i tr?i

Kh?ng ?? d?y ?i?n ti?p x?c v?i c?c m?t n?ng c?a m?y l?m t?i

N?n c?m m?y v?o ? c?m ri?ng bi?t v? kh?ng s? d?ng chung v?i c?c thi?t b? kh?c

Lau kh? ru?t n?i tr??c khi ??a v?o s? d?ng

27545439_637917583266211_8584928472268182781_n copy27545380_637917469932889_7155449549673863233_n copy

L?ng n?i c?a m?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop A102 ???c tr?ng men ch?ng d?nh.

Ch? ? khi m? n?p n?i v? c? h?i n?ng, kh?ng c?n th?n s? b? b?ng

D?ng s?n ph?m tr?n m?t ph?ng, kh? v? ch?u ???c nhi?t

Ch?n t?i t??i m?t nh?nh, ngon, kh?ng n?m m?c, m?c m?m v? cho v?o khay nh?m

??t khay nh?m v?o trong m?y v? ??y n?p l?i

?n n?t ON/OFF cho ??n khi m?n h?nh hi?n th? th?nh (- ? -)

?n n?t ON/OFF l?n n?a ?? x?c nh?n qu? tr?nh l?n men. M?n h?nh s? t? ??ng hi?n th? 288 gi? v? nhi?t ?? 80 ?? c

T?t c? qu? tr?nh l?n men k?o d?i 288 gi?. Sau khi ho?n t?t qu? tr?nh n?y m?y s? t? ??ng t?t

Khi m?y ?? t?t, m? n?p, ch? ngu?i v? ki?m tra xem qu? tr?nh l?m t?i ?? th?nh c?ng hay ch?a

May-lam-toi-den-CooBox-BL-1668-5

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop m?u Gold k?t h?p vi?n tr?ng gi?p cho s?n ph?m n?i b?t trong m?i kh?ng gian d?t thi?t b?

Ch? ? khi s? d?ng M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?nBeryLpop:

M? n?p c?n ch? ? v? h?i t?a ra r?t n?ng

??y n?p k?n trong su?t qu? tr?nh l?n men

Trong qu? tr?nh l?n men, n?u m?y b? m?t ?i?n ho?c r?t ?i?n th? qu? tr?nh l?n men s? d?ng, m?y s? t? l?u l?i th?i gian v? khi c? ?i?n m?y s? t? ho?t ??ng tr? l?i

N?u m?t ?i?n qu? 5 gi? s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng t?i ?en l?m ra, b?n n?n l?m l?i t? ??u

?? m?y ngu?i h?n r?i m?i ti?n h?nh l?m v? sinh

Sau khi s? d?ng th? l?y n?p n?i, khay nh?m, ru?t n?i r?a s?ch.

H?p ??ng n??c, khay nh?m v? ru?t n?i c? th? r?a b?ng n??c s?ch sau ?? d?ng kh?n m?m lau kh?. Kh?ng d?ng n??c r?a v? m?y v? m?m ph?t nhi?t, ch? d?ng mi?ng v?i m?m ??t v? l?m v? sinh khi ?? ng?t ?i?n.

May-lam-toi-den-CooBox-BL-1668-7

M?y l?m t?i ?en gia ??nh Nh?t B?n BeryLpop m?y l?m t?i ?en k?t h?p gi?a 2 ph??ng ph?p l?m t?i tr?ng v? t?i c? ??n v?i 2 c?ng c? b?n ph?m v? th?i gian kh?c nhau

Sản Phẩm Liên Quan