Khuy?n m?i

H??ng d?n c?ch l?m t?i ?en gia ??nh sunca SF-G100

  • Giá sản phẩm Liên Hệ

Liên hệ mua hàng:
0988 494 082
0933 34 88 11
0123 456 1021

Thông tin chi tiết

M?yl?m t?i ?en gia ??nh sunca SF-G100

C?ng su?t 1,5- 2kg t?i m?i l?n

(C? b?n c?t?i c? ??nlo?i 1 ch?nh h?ng- 150k/1kg)

 

??t h?ng: 0988.494.082 Ho?c: 0933.34.88.11

( B?n h?ng: 7h> 22h t?t c? c?c ng?y trong tu?n)

 

T?ng ??i l? ph?n ph?i m?y l?m t?i?en SUNCA ch?nh h?ng

S? l??t ??t h?ng:

in-catalogue-bang-bao-gia

Khuy?n m?i ??c bi?t gi? ch?: 1.150.000?.Gi? c? 1.650.000?

C? m?u: M?u t?m m?n

Zeichen_101

( Khi mua h?ng b?n l?n ch? ? ph?i bi?t ??a ch? n?i b?n h?ng, trang web, phi?u b?o h?nh ??y ??. )

??a ch?:S? 7- Ngh?ch 52- Ng? 420- Kim Giang- Ho?ng Mai- H? N?i

( G?n B?nh Vi?nY h?c c? truy?n qu?n ??i )

1 - AGio Vang

Chuong-Trinh-Khuyen-Mai-Gio-Vang-Gia-Soc_1?u ??i gi?m gi? trong ng?y h?m nay…!

B?o h?nh ch?nh h?ng t?i n?i b?n nhanh ch?ng. Thay to?n b? linh, ph? ki?n m?i do nh? m?yc?p n?u m?y l?i.

C? nh?n t? v?n vi?n h? ch? c?ch l?m t?i t?n t?nh t? l?c mua m?y ??n l?c l?m t?i ?en th?nh c?ng!

C? b?o tr?, s?a ch?a saukhi h?t b?o h?nh.

———————————————-

Gi? c? h?p l?- ?? b?n c?a m?y t?t- Ch? ?? b?o h?nh nhanh ch?ng.

B?o h?nh ch?nh h?ng . Mi?n ph? v?n chuy?n 15 ng?y ??u l?i do nh? s?n xu?t.

——————————————–

cd-tn

S?n ph?m m?y l?m t?i ?en SUNCASF-G100 ?ang b?n ch?y h?ng ??ut?i Vi?t nam !!!

may-lam-toi-den (5)

*Th?ng s? k? thu?t:

– ?i?n ?p s? d?ng: 220V-50Hz

– C?ng su?t s? d?ng ??nh m?c: 90W

– Dung t?ch: 5L

– K?ch th??c: 28.3x28cm

– L?m ???c: 1,5- 2kg t?i/ l?n

– Tr?ng l??ng t?nh: 3kg

– Nhi?t ?? m?i tr??ng s? d?ng: 0 ??n 45 ?? C

– ?? ?m t??ng ??i c?a kh?ng kh? xung quanh: nh? h?n 90%

– Dung t?ch ??nh m?c: 5 lit

– Model: SF-G100

– C?ng ngh?: Nh?t B?n

– Nhi?t ?? kh?ng ch? t? ??ng:

+ Trong 3 ng?y ??u: nhi?t ?? kho?ng 80 ?? C

+ Trong ng?y th? 4 (t? 216h ->192h) m?y ng?ng cung c?p nhi?t

+ T? 5-12 ng?y kho?ng 70-80 ?? C

Qu? tr?nh duy tr? l?n men t? ??ng: 12 ng?y (288 gi?)

– B?o h?nh: 12th?ng.

Ch? ? : M?y c? b? l?u ch? l?n cho d? m?t ?i?n c?ng kh?ng sao, m?y t? ??ng ch?y ti?p khi c? ?i?n v? ch?y ti?p th?i gian c?n l?i ??gi? 288h m?y s? t? ng?tb?n nh?!

 

Hotline: 0988.494.082 - 0123456.1021

M?yl?m t?i ?en gia ??nh sunca SF-G100


may-lam-toi-den-nhat-ban (9)

may-lam-toi-den-sunca-sf-g100

M?u t?m m?n:

may-lam-toi-den (5)

may-lam-toi-den-nhat-ban (10)

 

15965924_1513241695372475_6039039357760635451_n copy

 

 


may-lam-toi-den-sunca-sf-g100-nap-noi-copy

Khuy?n m?i ??c bi?t gi? ch? 1.249.000?. Ch?ng t?i giao h?ng to?n qu?c, ph?t h?ng v? thu ti?n t?i nh? c?a qu? kh?ch, S?n ph?m m?y l?m t?i ?en t? ??ng SUNCA ch?nh h?ng ???c b?o h?nh 12th?ng.

—————————

may-lam-toi-den-sunca-sf-g100-vo-copy

may-lam-toi-den-sunca (5)

may-lam-toi-den-sunca-sf-g100-cao-cap-copy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C?ch l?m m?y l?m t?i ?en SUNCA SF- G100 t? ??ng trong 3 b??c:

B??c 1:

Mua t?i v? ( t?i c? ??n l? t?t nh?t) b?c l?p v? b?n b?n ngo?i v? c?t d? ( kh?ng c?n r?a ho?c ng?m bia theo c?ch th? c?ng).

B??c 2:

X?p t?i v?o ??y 2 t?ngt?m 1,5kg- 2kg ( t?y lo?i t?i).

B??c 3:

??t v?o n?i ??y l?p l?i v? nh?n n?t ngu?n (??n b?o 288 v? 26-39 ?? c t?y v?o nhi?t ?? b?n ngo?i).

(288 l? s? gi? ??m l?i v? kh?ng)

V?y l? xong !!! ??i 12 ng?y (288h ) b?n h??ng th? th?nh qu? nh?!

Ch?c b?n v?gia ??nh lu?n h?nh ph?c v? vui v?….!

 

T?c d?ng c?a t?i ?en

Theo nhi?u nghi?n c?u, sau khi l?n men, h?m l??ng c?c nh?m ho?t ch?t trong t?i t?ng r?t cao, ??c bi?t l? ho?t ch?t ng?n ng?a s? ph?t tri?n kh?i u t?ng 5 – 6 l?n so v?i t?i th??ng.

Ngo?i ra, t?i ?en c?n ch?a nhi?u ch?t dinh d??ng gi?p ng?n ng?a c?c b?nh th??ng g?p nh?:

– ?i?u h?a ???ng huy?t, g?p ph?n ?i?u tr? ti?u ???ng.

– Gi?m Cholesterol, gi?m m? m?u.

– B?o v? tim m?ch, gi?m ti?n tr?nh x? c?ng ??ng m?ch.

– B?o v? t? b?o gan, d?ng trong tr??ng h?p: vi?m gan, x? gan, gan nhi?m m?.

– Ph?ng ng?a tai bi?n m?ch m?u n?o.

T?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch, t?ng s?c ?? kh?ng.

– Ho?t t?nh qu?t g?c t? do, h? tr? ?i?u tr? v? ng?n ng?a ung th?.

– Ch?ng oxi h?a m?u, ph?ng ng?a ung th? m?u.

– N?ng cao th? tr?ng, b?i b? c? th?, ??c bi?t ? ng??i cao tu?i.

 

*H??ng d?n l?m t?i ?en b?ng m?y l?m t?i ?en Sunca

B??c 1:Ch?n nh?ng lo?i t?i c? ch?t l??ng cao, kh?ng n?y m?m, m?c hay ng?m n??c. N?n mua t?i L? S?n c?a Vi?t nam, ho?c mua t?i t?a s? th?m v? cay nh?t.

B??c 2:V? sinh s?ch n?i v? gi? ?? t?i.

B??c 3:X?p t?i v?o ??y gi? ?? t?i, cho gi? v?o n?i v? ??y n?p l?i.

B??c 4:?n n?t On/Off kh?i ??ng m?y.

B??c 5:M?n h?nh hi?n th? s? 288 v? b?t ??u ??m ng??c qu? tr?nh l?n men trong v?ng 12 ng?y.

 

 

M?t s? c?u h?i th??ng g?p khi t? l?m b?ng m?y l?m t?i ?en t?i nh?:

1) T?i c? c?n r?a s?ch, ng?m bia hay l?m g? tr??c khi ti?n h?nh cho v?o m?y l?m t?i ?en t?i nh? hay kh?ng?

Tr? l?i: B?n kh?ng c?n ph?i r?a t?i tr? khi g?c t?i c? nhi?u r? ho?c ??t b?n th? l?m s?ch v? c?t b? ph?n r? ??. Tuy nhi?n sau khi s?a s?ch th? c?n ?? cho t?i th?t kh? r?o r?i m?i cho v?o m?y l?m ?? l?m t?i ?en.

B?n kh?ng c?n ph?i ng?m bia tr??c khi cho t?i v?o m?y l?m t?i ?en. Quy tr?nh t? ??ng c?a m?y l?m t?i ?en duy tr? ? nhi?t ?? v? ?? ?m th?ch h?p gi?p qu? tr?nh l?n men di?n ra t?t nh?t n?n b?n kh?ng c?n ph?i ng?m bia nh? c?ch m? m?i ng??i th??ng chia s?. N?u ng?m bia c? th? qu? tr?nh l?n men di?n ra nhanh h?n nh?ng th??ng t?i s? b? h?ng nhi?u h?n, v? b? m?n ?en.

2) Khi m?y ?ang ho?t ??ng m? b? m?t ?i?n th? c? l?m sao kh?ng, c? c?n ph?i l?m g? kh?ng?

Tr? l?i: N?u m?y l?m t?i ?en ?ang ho?t ??ng m? b? m?t ?i?n th? qu? kh?ch n?n ?? nguy?n kh?ng m? n?p ra ki?m tra, ch??ng tr?nh ?i?u khi?n s? t? ??ng l?u l?i th?ng tin v? khi c? ?i?n s? ti?p t?c ho?t ??ng tr? l?i. B? ?i?u khi?n c? th? duy tr? tr?ng th?i c?a m?y trong th?i gian m?t ?i?n l? 45 ng?y, tuy nhi?n n?u th?i ti?t m?t ?i?n k?o d?i s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a t?i ?en, t?t nh?t l? h?n ch? vi?c m?t ?i?n k?o d?i kh?ng qu? 2 ng?y. Th?i gian hi?n th? s? ???c ti?p t?c t?nh khi c? ?i?n tr? l?i.

3) N?u t?i mu?n k?o d?i th?m th?i gian ho?t ??ng c?a m?y ?? th?i gian l?m t?i ?en l?n h?n 12 ng?y (288 gi?) c? ???c kh?ng, ph?i l?m nh? th? n?o?

Tr? l?i: Quy tr?nh 12 ng?y l? m?t quy tr?nh chu?n ?? t?o th?nh t?i ?en c? ch?t l??ng t?t nh?t khi s? d?ng m?y l?m t?i ?en t?i nh?. Tuy nhi?n trong m?t s? tr??ng h?p do kh?ch h?ng th??ng m? m?y ra ki?m tra qu? nhi?u d?n ??n vi?c khi ch?y h?t 12 ng?y m? t?i v?n ch?a ??t ?? ?en nh?nh nh? mong mu?n. Tr??ng h?p n?y xin qu? kh?ch vui l?ng b?m n?t cho m?y ti?p t?c ho?t ??ng, m?y s? ??m l?i t? 288 gi?. Qu? kh?ch theo d?i n?u th?y t?i ?? ??t theo y?u c?u th? b?m n?t POWER trong kho?ng 3 ? 5s ?? m?y k?t th?c vi?c l?m th?m, n?u kho?ng ng?y th? 10 tr? ?i ki?m tra th?y m?y ?? ??t ???c ?? ?en nh? mong mu?n th? c? th? ?em t?i ?en ra.

Tr??ng h?p th? 2 ?? l? sau khi ?? th?nh t?i ?en nh?ng ?? ?m c?a t?i ?en v?n c?n cao d?n ??n vi?c khi b?c t?i ?? s? d?ng s? b? d?nh tay, d?nh v?. Theo khuy?n c?o c?a nh? s?n xu?t th? qu? kh?ch n?n ?? t?i ?en v?o ng?n m?t t? l?nh t? 5 ? 7 ng?y ?? t?i se l?i ho?c ?? t?i ra ch? tho?ng m?t, ?? ?m s? gi?m xu?ng, t?i ?en s? d?o h?n v? ?n ngon h?n.

Theo kinh nghi?m ph?n ph?i v? s? d?ng m?y l?m t?i ?en t?i nh? c?a SUNCA Vietnam, ch?ng t?i c? th? t? v?n th?m cho qu? kh?ch m?t gi?i ph?p. Sau khi m?y ho?t ??ng ?? 288 gi? s? ng?t, qu? kh?ch b?m n?t cho m?y ti?p t?c ho?t ??ng, ??ng th?i m? h? n?p m?y ra (c? th? d?ng c?y ??a ho?c thanh g? ?? d?i ?? k?nh cho n?p m?y m? ra kh?ng ho?n to?n) vi?c n?y gi?p cho h?i ?m trong t?i ?en gi?m ??ng k?. ??y t??ng ???ng nh? m?t quy tr?nh s?y. Tuy nhi?n kh?ng n?n s?y k?o d?i s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng t?i ?en v? ?? b?n c?a m?y. Th?i gian g?i ? ?? s?y t?i ?en l? 2-5 gi?.

4) N?u m?y ?ang ho?t ??ng nh?ng t?i kh?ng mu?n ti?p t?c l?m t?i ?en ho?c ng?t ?i ?? thay th? b?ng lo?i t?i kh?c ?? l?m t?i ?en th? c? ???c kh?ng?

Tr? l?i: V? v?n ?? n?y xin ???c tr? l?i nh? sau: Qu? kh?ch ho?n to?n c? th? k?t th?c quy tr?nh l?m t?i ?en n?u mu?n. Qu? kh?ch b?m v? gi? n?t POWER trong kho?ng th?i gian t? 3 ? 5s m?y s? ng?t v? k?t th?c quy tr?nh ho?t ??ng ?? qu? kh?ch c? th? b?t ??u l?m l?i m? m?i.

*??c ?i?m n?i b?t:
L?n men t?i v?i h? th?ng ??m ng??c ki?m so?t t? ??ng trong 12 ng?y. B?n s? kh?ng ph?i lo l?ng khi n?o t?i ?? l?n men xong hay nhi?t ?? v? ?? ?m c?n ?n ??nh kh?ng, v? t?t c? ?? ???c l?p tr?nh t?i ?u nh?t cho vi?c l?n men r?i.
– H? th?ng ph?n b? nhi?t ?? 360 theo h?nh c?u, ho?t ??ng theo ch??ng tr?nh m?y t?nh ?? ???c c?i ??t s?n. ??m b?o t?i ???c l?n men ??u c?c h??ng. H? th?ng ki?m so?t nhi?t ?? v? ?? ?m ph? h?p cho vi?c l?n men t?i ?en.
– Khay nh?m 2 ng?n, gia nhi?t ??u t?t c? c?c h??ng c?a c? t?i.
– Ch?t li?u n?i an to?n kh?ng sinh ra h?a ch?t trong qu? tr?nh l?n men.
– ??n led ??m ng??c th?i gian ho?n th?nh v? hi?n th? nhi?t ?? b?n trong.
– Trong ?i?u ki?n b? ng?n ?i?n, ??n ??m ng??c s? t? ??ng d?ng v? s? ho?t ??ng tr? l?i ti?p t?c qu? tr?nh khi c? ?i?n.
– T? ??ng s?y kh? t?i ?en sau khi l?n men, ti?n s? d?ng & b?o qu?n.
– An to?n khi m?t ?i?n, b?o to?n kh?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng.
– Qu? tr?nh l?n men n?u s? c? m?t ?i?n kh?ng s?y ra qu? l?u (nh? h?n 5h) m? kh?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a t?i ?en.
– Ti?u th? ?i?n n?ng th?p, ti?t ki?m n?ng l??ng l?n ??n 75%.
may-lam-toi-den-nhat-ban (9)

N?n ?n bao nhi?u t?i ?en 1 ng?y ?

T?i ?enl? m?t trong nh?ng s?n ph?m b?n kh? ch?y tr?n th? tr??ng th?c ph?m t?t cho s?c kh?e ? Ch?u ?u, H?n Qu?c v? Nh?t B?n v? hi?n nay l? Ch?u ?. H?u h?t ng??i ti?u d?ng nh?n th?c ???c hi?u qu? c?at?i ?en, nh?ng h? kh?ng bi?t l?m th? n?o ?? ?nt?i?en ??ng c?ch v? n?n ?n bao nhi?ut?i ?en1 ng?y ?

?n t?i ?en t?t cho s?c kho? c?a b?n

Th? nh?t, V? m?t th?c ph?m, ?n ?t hay ?n nhi?u l? kh?ng c? v?n ??, s? kh?ng c? b?t k? t?c d?ng ph? n?o l?n c? th?. ??ng th?i, trong qu? tr?nh ch? bi?n th?nh t?i ?en, c?c ch?t g?y cay, n?ng, ch?t g?y m?i h?i, cho c? th? t? t?i t??i s? bi?n m?t, do ?? T?i ?en s? kh?ng g?y ch?t t?n th??ng n?o cho c? th?. V? th? b?n mu?n ?n bao nhi?u t?y v?o kh? n?ng c?a b?n, ??ng lo l?ng nhi?u!

Th? hai, gi?t?i ?env?n t??ng ??i cao, tuy nhi?n v?i l?i ?ch tuy?t v?i c?a t?i ?en mang l?i cho s?c kho?, b?n c?n xemt?i ?ennh? m?t th?c ph?m b? sung b?o v? cho s?c kho? c?a m?nh. N?u b?n c? ?i?u ki?n v? kinh t? th? ch?c ch?n n?n ?n nhi?u t?i ?en.
N?u b?n b? t?o b?n, m?i ng?y ?n h?n n?a ??a nh? t?i ?en s? r?t t?t. N?u b?n b? huy?t ?p cao, ho?c t?ng ???ng huy?t, m? trong m?u cao, ti?u ???ng, th? b?n n?n ?n nhi?u h?n m?t 1 nh? t?i ?en m?t ng?y, ho?c c? th? c?. Sau m?t th?ng ho?c h?n b?n s? th?y hi?u qu?. N?u b?n l? b?nh nh?n ung th?, th? n?n d?ng l??ng l? 2 c? tr?n trong 1 ng?y. Nh?ng t?i ?en kh?ng th? thay th? cho thu?c m? ch? h? tr? ??c l?c cho vi?c ?i?u tr?. N?u b?n ch? mu?n c?i thi?n s?c kh?e, gi?m c?n, c?i thi?n l?n da, m?i ng?y ?n 1, 2 c? t?i ?en.

Cu?i c?ng, ngo?i vi?c ?n tr?c ti?p, t?i ?en c? th? ???c d?ng nh?n??c s?t t?i ?en, l?m nh?n c?a m?t s? lo?i b?nh, ng?m r??u ho?c c? th? ???c ?i?u ch? d?ng vi?n nang u?ng b? sung.

 

M?t s? h?nh ?nh v? s?n ph?m:

[?IMG]

Ch? c?n b?m m?t l?n, m?y s? l?m vi?c cho ??n khi th?nh t?i ?en th? ng?ng l?i, quy tr?nh li?n t?c s? h?t 12 ng?y. N?u tr??ng h?p b? m?t ?i?n, h? th?ng m?ch ?i?n t? s? t? ??ng l?u l?i tr?ng th?i v? t?nh ti?p khi c? ?i?n tr? l?i.

[?IMG]

Nhi?t ???c tu?n ho?n nh? khay t?i ???c thi?t k? ??c bi?t.

[?IMG]

T?i s? chuy?n bi?n d?n d?n trong ?i?u ki?n nhi?t ?? v? ?? ?m l? t??ng ?? th?nh t?i ?en.

Ch? c?n b?m n?t m?t l?n v? ch? l? ???c, kh?ng c?n ph?i ki?m tra ho?c l?m g? c?.

X?p t?i v?o trong m?y l?m t?i ?en t? nh?:

T?i sau khi mua v? ch? n?n nh?t s?ch m?t s? t?p ch?t c?n d?nh tr?n b? m?t ch? kh?ng n?n r?a n??c hay ng?m bia. N?u t?i c? g?c nhi?u r? ho?c c? d?nh ??t b?n th? n?n c?t s?ch g?c ?i tr??c khi cho v?o m?y l?m t?i ?en.

Hotline: 0988.494.082 - 0123456.1021

 

??a ch?:S? 7- Ngh?ch 52- Ng? 420- Kim Giang- Ho?ng Mai- H? N?i

Sản Phẩm Liên Quan